Regler och normer

Information till fastighetsägare på Sandön

Eknö Hemman Samfällighetsförening har enligt stadgarna (senast reviderade 2019) till syfte att förvalta mark som ägs gemensamt av de fastigheter som ingår i Eknö Hemman. Samfällighetsföreningen lyder under 1973 års lag om förvaltning av samfälligheter.

Eknö Hemman äger och förvaltar idag central mark i byn, delar av Sandfältet, Dansberget, Kvarnberget, Fläskberget och Trouvilles badstränder.

Nedan finner du svar på en del vanliga frågor. Informationen kommer att uppdateras löpande.

 

Markhyra/arrende

Ingen fastighetsägare får permanent utnyttja Eknö Hemmans mark för att lägga upp t.ex. ved, virke eller för uppställning av större fordon. Vid ombyggnationer kan Eknö Hemman temporärt hyra ut mark för byggmaterial mm.

Båtar med en längd av max 22 fot (6,71 meter) får under vinterhalvåret läggas upp på Hemmanets mark på anvisade platser. Inga båtar får vara upplagda på Hemmanets mark under tiden 1 juni till 31 augusti, gäller även trailer/båtvagn.

Eknö Hemman hyr enligt arrendeavtal även ut mark för andra permanenta ändamål t.ex. sjöbodar, uteserveringar, tomtmark, mm. Användningen av sjöbodar får inte förändras då det är viktigt att vattennära områden behåller sin ursprungliga karaktär. Redan på 1970-talet lade Eknö Hemman fast principen att all uthyrning och arrendeavgifter skall ske på marknadsmässiga villkor.

 

Passage vid strandlinjen - officialservitut

Redan i 1905 års laga skifte stadfästes principen om fri passage runt Sandhamns stränder:

"Sid 144 Laga skifte 1905 Akt 212 Ek 175 o/ Utan att särskild mark afdrages skall rundt om Sandön längs sjöstranden eller högre upp, där berg lägger hinder ivägen för framkomsten lämnas fri och öppen passage för dem som bor eller vistas å Sandön hvilken sträcka beräknas från Klubbhustomten och rundt om Sandön till fig 139. Häraf följer att egare af mark ned till sjöstranden å omtalad sträcka tilldelas marken, men ega icke hindra rättighet för annan person att passera öfver området utmed sjöstranden eller i närheten av densamma."

Självklart visar vi hänsyn när vi går över andras mark och undviker att lämna skräp eller komma för nära boningshus och uteplatser.

 

Markförsäljningar

Eknö Hemman har ett restriktivt förhållningssätt när det gäller att sälja mark som tillhör Eknö Hemman. Det är viktigt att gränder och passager även i fortsättningen kan hållas öppna. Markförsäljningar görs främst om en bättre fastighetsbildning kan uppnås. Alla markförsäljningar måste godkännas vid ett årsmöte i föreningen. Ordinarie årsmöte hålls enligt stadgarna i maj månad.

 

Ombyggnationer

Sandhamn utgör en unik kulturhistorisk miljö som måste bevaras samtidigt som det måste finnas en möjlighet till varsam förnyelse och förändring. En källa till inspiration är boken ”Sandhamn – en riksintressant kulturmiljö i Värmdö kommun” skriven av Johan Aspfors. Det är alltid bra att diskutera förslag till förändringar med berörda grannar. Exempel på förändringar som kan skapa problem är nya färgsättningar och ombyggnationer som normalt inte känns naturliga på Sandhamn t.ex. stora trädäck i den gamla miljön. Undvik störande byggarbeten under sommarperioden.

Eknö Hemmans styrelse ska tillfrågas när Eknö Hemman äger närliggande markområde.

Vägföreningen tillfrågas om tillstånd för tunga transporter på ön.

 

Värmdö kommuns regler för bygglov

De flesta förändringar kräver bygglov, t.ex staket som är högre än 120cm. Nedan finner du en länk till Värmdö kommun som visar vad man inte behöver bygglov för.

Vad är bygglovsbefriat?

 

Skötsel av Hemmanets mark

 Eknö Hemman svarar för ansning av träd, röjning/klippning av sly och gräs samt städning av samfälld mark.

Enligt hävd ser de enskilda fastigheterna till att hålla snyggt även på den samfällda marken i anslutning till den egna tomten. t.ex. genom att klippa gräs, plocka skräp eller ta bort ogräs. Det är inte tillåtet att fälla eller plantera träd på Hemmanets mark och det är viktigt att hålla alla gränder framkomliga. Det gäller för var och en att hålla snyggt framför sin tomt. Alla måste hjälpa till för att vi skall kunna behålla Sandhamn vackert.

 

Inga staket ner till stränder

Sedan urminnes tider är det inte tillåtet att bygga plank/staket ned till vattnet på Sandön utan lämna en lucka för passage. Informationsskyltar längst stranden bör vara av typen ”Privat mark. Passage tillåten”.

 

Bryggplatser

Eknö Hemman äger och hyr via arrendekontrakt ut de flesta av bryggfästena på Sandhamn. Eknö Hemman hyr även ut bryggplatser vid pontoner i hamnen. Kontakta Eknö Hemman, Box 98, 130 39 Sandhamn alternativt per.brostrom@trafikstockholm.com för att ställa er i kö för en båtplats. I samband med intresseanmälan skall 200 kr betalas in till bg 5975-5629 (Om man ej tilldelats plats innevarande år behöver man betala 200 kr för nästkommande kalenderår för att behålla sin plats i kön!)

 

Sopor/grovsopor

I Sandhamn lämnas sopor vid sopstationen i hamnen där det också finns återvinning för glas och batterier. Lämna aldrig sopor framme då det både luktar och lockar måsar och rävar att sprida skräpet.

Värmdö kommun hämtar grovsopor enligt hämtningschema vid några tillfällen varje år. Det är då upp till var och en att se till att soporna körs ner och lastas på sopbåten. Det är inte tillåtet att lägga soporna vid bryggan innan sophämtningsdagen.

 

Eldningsförbud

På Sandhamn finns ett generellt eldningsförbud. Brandchefen på ön skall kontaktas vid eventuella undantag från regeln. 

 

Hundar

Kopplingstvång för hundar gäller på offentlig plats på Sandhamn. Plocka upp efter din hund och släng påsarna i härför avsedda kärl. Hundar får ej vistas på allmänna badplatser och lekplatser eller kyrkogården. (Se lokala ordningsföreskrifter i Värmdö Kommun).

 

Väl mött i Sandhamn. Om vi alla hjälper till kan vi bevara den unika miljön på Sandön.