Vår vision

”Eknö Hemman verkar för att Sandhamn ska vara ett livskraftigt samhälle året runt och med hänsyn till traditioner, kultur och miljö arbeta för att bevara Sandhamns position som en av Sveriges mest kända skärgårdsorter”

Eknö Hemman är präglat av långa traditioner att verka för ett Sandhamn vi vill bevara och utveckla. Ambitionen är att försiktigt och ansvarsfullt göra förändringar som innebär att man med stolthet ska kunna lämna över arvet till kommande generationer.

De förtroendevalda som fått delägarnas uppdrag att förvalta det gemensamma ägandet har alltid arbetat för att Eknö Hemmans tillgångar ska nyttjas till något som är positivt för såväl dess ägare som för hela Sandhamn.

Eknö Hemman har alltid strävat efter att göra vad som är långsiktigt bäst för Sandhamn och därmed för delägarna och principen om att all upplåtelse av delägarnas gemensamt förvaltade mark ska ske på marknadsmässiga villkor slog delägarna fast på 1970-talet. Det betyder att Eknö Hemman inte är inriktat på att göra kortsiktiga vinster på bekostnad av långsiktigheten.